SLO | EN | DE | PL

Podjetje Kovikor d.o.o. je prejelo nagrado Naj dobavitelj MAHLE Letrika za leto 2016

Dne 7.11.2017 je v Novi Gorici potekal dan dobaviteljev za MAHLE Letriko. Na koncu konference so se podeljevale tudi nagrade za najboljše dobavitelje v preteklem letu. Med 400 globalnimi dobaviteljem se je v finalni izbor uvrstilo 10 podjetji. Naše podjetje je med desetimi finalisti prejelo najvišje število točk in si s tem pridobilo laskavi naziv Naj dobavitelj MAHLE Letrika za leto 2016. Nagrado je v roke prejel lastnik podjetja Kovikor, Martin Knez.

KAKOVOST

Naši izdelki in storitve dosegajo visoke standarde kakovosti.
PRILAGODLJIVOST

Smo popolnoma prilagodljivi zahtevam svojih strank.
KRATKI DOBAVNI ROKI

Izdelke izdelamo in vam jih dostavimo v najkrajšem možnem času.RAZVOJ

Z lastnim razvojem zagotavljamo nenehno sledenje zahtevam svojih kupcev.

O podjetju

Martin Knez je svoje podjetje ustanovil leta 1984. Začel je z izdelavo vijakov, kovic, sornikov in drugih hladno kovanih izdelkov na stiskalnicah za hladno kovanje.

Iz majhne delavnice je v nekaj letih zraslo podjetje. Trenutno je v njem zaposlenih več kot 50 delavcev. Zrastli smo v trden kolektiv, katerega cilj je kakovost. Svoje prostore smo z novogradnjami doslej razširili že petkrat, tako se naše podjetje trenutno razprostira na 5.200 m2 pokritih površin.
Na področju hladnega preoblikovanja imamo 30 let izkušenj in smo med pomembnejšimi proizvajalci s tega področja.POSTATI prva izbira sistemskega dobavitelja večjim podjetjem, ki potrebujejo razvoj in proizvodnjo različnih zapletenih veznih elementov, sklopov in naprav za širok spekter industrijskih panog.

OHRANITI položaj skrbnega, odzivnega in zanesljivega dobavitelja svojim kupcem ter utrditi zaupanje, ki nam ga izkazujejo.
   
OBLIKOVATI procese tako, da vse stopnje sledijo visokim standardom kakovosti, ekonomičnosti in ekologije, ter hkrati ohranjati visoko dodano vrednost v sledenju »vitke proizvodnje«.

PROIZVAJATI in dobavljati izdelke, ki jih odjemalec potrebuje, in sicer v želenih karakteristikah, v naročenih količinah in v želenih oziroma potrjenih dobavnih rokih.

SLEDITI TRENDOM ekološkega in ekonomičnega poslovanja ter se truditi za nenehno izboljševanje odnosa do okolja. Vse proizvodne procese vedno oblikovati tako, da zadostujejo tem pogojem.
Vrednote, po katerih delujemo, jih razvijamo ter gojimo, so:

- zdravi in prijetni medčloveški odnosi
- stalno izobraževanje, prenos znanja ter zagotavljanje osebe rasti in rasti kolektiva
- sposobni zaposleni, ki suvereno opravljajo svoje delo in sprejemajo odgovornost za rezultate svojega dela
- zdravo in varno delovno in življenjsko okolje
- usmerjenost v prihodnost, nove izzive in ideje ter stalen razvoj in inovativnost

S svojim poslovnim delovanjem v podjetju ustvarjamo:

- zadovoljstvo odjemalcev
- hitro in donosno rast
- tržno usmerjenost
- izvozno usmerjenost
- dvig tehnološke ravni procesov
- zniževanje stroškov
- dvig kulture podjetja
- zadovoljstvo zaposlenih

1. Osnovni dogovor

Kovikor d.o.o. (v nadaljevanju KOVIKOR) od svojih dobaviteljev zahteva spoštovanje vseh splošnih nabavnih pogojev.

2. Splošno

Kupci KOVIKOR-ja od njega pričakujejo, da bo izpolnil vsa njihova pričakovanja na področju kakovosti izdelkov in storitev. Zato KOVIKOR potrebuje zanesljive in sposobne dobavitelje, predane skupnim ciljem in kakovosti. Ti so moralno in materialno polno odgovorni za izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti. KOVIKOR zato od dobaviteljev pričakuje in zahteva:

a) da bodo njihove storitve povsem skladne s postavljenimi zahtevami KOVIKOR-ja,
b) 100% pravočasnost dobav,
c) dobave brez neskladnosti ter
d) da bodo izvajali sodobne in učinkovite sisteme vodenja kakovosti.

Ti morajo v razvojnem, proizvodnem in vseh ostalih procesih vključevati načelo „nič neskladnosti". Poudarek mora biti na preventivnih metodah in ne na metodah odkrivanja neskladnosti.

3. Zahteve za proizvode in storitve

3.1 Zahteve predstavljajo vsi podatki, ki so potrebni za skladne dobave z vidika vseh kakovostnih zahtev. Zahteve KOVIKOR predpisuje s tehnično, kontrolno, komercialno in okoljevarstveno dokumentacijo. Tehnično dokumentacijo KOVIKOR-ja predstavljajo naročila, nacionalni in mednarodni standardi, certifikat materiala, dokumentacija PPAP skupaj zvzorci PPAP ter drugi pisni dokumenti, ki določajo lastnosti dobavljenih izdelkov.

3.2 Tako dobavitelji kot KOVIKOR lahko uporabljajo dokumente in znanje, ki ga pridobijo v medsebojnih poslovnih stikih samo za namene pogodbeno dogovorjenega poslovnega razmerja, in jih obravnavajo kot zaupne. Ta zaupnost ostane v veljavi tudi po koncu poslovnega razmerja. Na enak način so tudi dobavitelji dolžni zavezati svoje zaposlene, pod dobavitelje in druge, s katerimi poslovno sodelujejo. Vsa tehnična dokumentacija in podatki, ki jih KOVIKOR daje na razpolago dobavitelju, so poslovna skrivnost in last KOVIKOR-ja. Pri uporabi in hranjenju teh KOVIKOR zahteva strogo zaupnost in na njegovo zahtevo tudi vrnitev vse že dane dokumentacije. Proizvodnja po tej dokumentaciji je dovoljena izključno za KOVIKOR. Iste zahteve veljajo tudi za dobaviteljeve poddobavitelje. Posredovanje te dokumentacije drugim je dovoljeno samo s pisno odobritvijo KOVIKOR-ja. To obvezo dobavitelj potrdi s podpisom izjave o zaupnosti.

4. Zagotavljanje kakovosti

4.1 Pred začetkom rednih dobav je za vsak material potrebno izvesti postopek odobritve začetka redne proizvodnje in potrditve prvih vzorcev (PPAP, level 2). Prve vzorce, ki so praviloma brezplačni, mora dobavitelj izdelati v pogojih serijske proizvodnje in s serijskimi proizvodnimi sredstvi. S prvimi vzorci mora dobavitelj KOVIKOR-ju dostaviti tudi vso, vzorcem pripadajočo in zahtevano dokumentacijo.

Navedeni postopek obvezno izvajamo:

a) v primeru novega izdelka,
b) pri spremembah tehnologije, materiala ali lokacije proizvodnje,
c) po zamenjavi pod dobavitelja ali nabavnega vira materiala ali
d) po daljših prekinitvah proizvodnje.

KOVIKOR se po pregledu vzorcev in dokumentacije odloči za:

a) odobritev,
b) začasno odobritev ali
c) zavrnitev.

Svojo odločitev pisno sporoči dobavitelju. S potrditvijo prvih vzorcev in dokumentacije KOVIKOR dobavitelju odobri začetek redne proizvodnje vzorčenega materiala. To je tudi pogoj za začetek rednih dobav. S tem se odgovornost dobavitelja in njegovo jamstvo za kakovost rednih dobav ne zmanjšujeta. Kakovost teh materialov in storitev mora biti enaka ali boljša od potrjenih vzorcev. Tako dobavitelj kot KOVIKOR sta dolžna hraniti dokumentacijo PPAP in vzorce, kar služi presojam materialov pred odpremo pri dobavitelju in prevzemom materialov v KOVIKOR-ju.

4.2 Dobavitelj se obvezuje, zagotavljati kakovost storitev skladno z zahtevami. KOVIKOR bo dobavljene izdelke prevzemal na osnovi zaupanja v dobavitelja. V ta namen mora dobavitelj izvajati kontrolo izdelkov pred odpremo. Odpremo vsake dobave mora pisno odobriti pooblaščena oseba dobavitelja in za KOVIKOR dostaviti potrdilo o inšpekcijskem pregledu 3.1 po EN 10204:2004 oziroma zadnjo veljavno verzijo standarda, s katerim potrjuje, da so izdelki v skladu z naročilom. V njem morajo biti navedeni rezultati meritev vseh že v postopku PPAP dogovorjenih kakovostnih značilnosti. V primeru reklamacije tudi vseh tistih značilnosti, na katerih so se pojavile neskladnosti.

4.3. Vsak prejeti neskladni izdelek bo KOVIKOR zavrnil. Vsi posredni in neposredni stroški (stroški transporta in rokovanja, sortiranja, dodelav, zastojev v proizvodnji, izpada prodaje, administrativnih stroškov itd.), ki bodo zaradi tega nastali, bodo zaračunani dobavitelju. V primeru neskladnosti na dobavljenih izdelkih bo KOVIKOR zadržal plačilo. V primeru skritih neskladnosti na dobavljenih materialih, ki jih ugotovi šele kupec, bo KOVIKOR dobavitelju prav tako zaračunal vse nastale posredne in neposredne stroške (popravila, zamenjave izdelkov doma in pri kupcih, odpoklice idr.). Vse nastale stroške bo KOVIKOR obračunal po veljavnem ceniku za neskladne proizvode.

4.4. KOVIKOR bo v primeru vsakršne neskladnosti (spremne dokumentacije dobave, embalaže, oznak, količine ali kakovosti izdelkov) sprožil reklamacijski postopek. Dobavitelj se mora odzvati na vsako obvestilo o reklamaciji (telefon, faks, e-naslov, reklamacijski zapisnik) najkasneje v 24 urah in v tem času:

a) dati odobritev za pregledovanje neskladnih proizvodov, ki so posledica neskladne dobave izdelkov,
b) pošiljatelju pisno sporočiti predlog vseh možnih ukrepov za zagotovitev nemotenosti proizvodnje v KOVIKOR-ju in
c) pošiljatelju sporočiti vzrok za nastanek neskladnosti in ukrepe, ki jih je uvedel za preprečitev ponovitve neskladnosti.

Vse nadaljnje dejavnosti morajo potekati preko naročnika blaga v KOVIKOR-ju. V primeru zahtev po korektivnih ukrepih mora dobavitelj KOVIKOR v najkasneje enem tednu poslati pisni načrt trajne odprave neskladnosti (poročilo 8D).

4.5 KOVIKOR zahteva, da po potrditvi izdelkov dobavitelj ne izvaja nobenih sprememb. To velja za tehnične zahteve, dokumentacijo, lastne nabavne vire, tehnologijo, proces in lokacijo proizvodnje. Vse navedeno dobavitelj lahko spremeni le po predhodnem pisnem soglasju KOVIKOR-ja.

4.6 Učinkovitost vodenja sistema kakovosti dobavitelja KOVIKOR ugotavlja z izvajanjem ocenjevanja dobav in presoj. V primeru ugotovljenih neskladnosti mora dobavitelj pripraviti, predstaviti in izvesti korektivne ukrepe. Dobavitelje in njihove dobave KOVIKOR ocenjuje enkrat letno. Z dobro oceno dobavitelji pridobijo nabavno prednost pri novih potrebah KOVIKOR-ja.

4.7 Zagotavljanje kakovosti končnega izdelka terja tudi kakovost vseh tistih izdelkov, ki jih dobavitelj kupuje pri poddobaviteljih in vgrajuje v izdelke za KOVIKOR. Zato KOVIKOR zahteva od dobavitelja, da do pod dobaviteljev postavi ustrezno enake zahteve kot KOVIKOR do njega.

4.8 Dobavitelj jamči KOVIKOR-ju kakovost in funkcionalnost pogodbenih izdelkov v enakem obsegu in času, kot kupec KOVIKOR jamči za svoje izdelke.

4.9 Dobavitelj je dolžan v skladu z veljavno Uredbo o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga za namene preferencialne trgovine izdati dokazilo o poreklu blaga.

5. Logistika

5.1 Za preprečitev poškodb izdelkov in njihovo izgubo je dobavitelj dolžan poskrbeti z ustrezno embalažo, načinom pakiranja in označevanja. Vsaka embalažna enota mora biti opremljena s spremnim listom. Vsebina tega mora biti v skladu z zahtevami KOVIKOR-ja in zadostiti zahtevam po sledljivosti. Dobavitelj je materialno odgovoren za dodatne stroške ali izgubo materiala, ki je posledica pomanjkljivega označevanja, pakiranja ali transporta.

5.2 Če ni drugače dogovorjeno, so redne dobave po terminih, navedenih na naročilu.

5.3 V primeru zakasnitve dobav (izvzeta višja sila) ima KOVIKOR pravico:

a) zahtevati od dobavitelja delno ali celotno dobavo in ga, če ni drugače dogovorjeno, bremeniti za 0,5% vrednosti naročene količine za vsak dan zamude ali
b) na stroške dobavitelja naročiti izdelke/ storitev pri drugem proizvajalcu.

6. Prevzem blaga

6.1 Sprejem dobavljenega izdelka in njegovega plačila še ne pomenita, da je dobava dokončno prevzeta. Prevzeme KOVIKOR izvaja v skladu z odločitvijo pristojne službe in po posebej opredeljenih metodah. Dobavitelj je polno odgovoren za količinsko ustreznost dobave, skladno z dogovorom in dobavnim dokumentom. V primeru, da KOVIKOR ob prevzemu izdelkov ugotovi količinsko neustreznost dobave, ima pravico:

a) sprejeti dobavo,
b) zavrniti dobavo na stroške dobavitelja, če količinsko odstopanje ni bilo posebej dogovorjeno pred dobavo,
c) zahtevati od dobavitelja takojšnjo dobavo manjkajočega blaga s tem, da so vsi dodatni stroški breme dobavitelja ali
d) bremeniti dobavitelja, če ni drugače dogovorjeno za 10% vrednosti naročenega blaga.

O količinski neskladnosti je KOVIKOR dolžan obvestiti dobavitelja v najkasneje v 30 dneh od datuma dobave tako, da mu pošlje reklamacijski zapisnik.

7. Cene

Dogovorjene cene v cenikih in ostali dobavni pogoji določeni v SDP so trajni in jih nobena od pogodbenih strani enostransko ne more spreminjati. Za vsako kvartalno spremembo cen mora dobavitelj KOVIKOR-ju dostaviti pisno ponudbo. Sprememba je sprejeta in veljavna šele po pisni potrditvi KOVIKOR-ja.

8. Računi, dobavnice in plačila

8.1 Če ni drugače dogovorjeno, dobavitelj izda račun za vsako naročilo/odpoklic posebej. Račun mora vsebovati številko naročila, številko dobavnice, ident. številko KOVIKOR-ja za vsak dobavljeni material, količino in enoto mere. Enota mere mora biti na računu in dobavnici enaka kot na naročilu. V primerih, ko to ni mogoče, mora biti navedeno razmerje enot (primer: x metrov = y kg).

8.2 Dobavljeni izdelek mora vedno spremljati dobavnica. Na dobavnici mora biti naveden naziv in šifra dobavitelja, številka in datum naročila, naziv izdelka, dobavljena količina, številka sarže ter število embalažnih enot (colli).

8.3 KOVIKOR je dolžen v dogovorjenem roku in na dogovorjen način poravnati obveznosti do dobavitelja v zaporedju za vsak izstavljeniračun. Dobavitelj je dolžan, če ni drugače dogovorjeno, izstaviti račune za dobave ali opravljene storitve skupaj z dobavo blaga oz. po opravljeni storitvi. Plačilni rok štejemo, če ni drugače dogovorjeno, od datuma dobave blaga v KOVIKOR ali datuma opravljene in prevzete storitve. V primeru, da dobava ne ustreza dogovorjenim zahtevam, ima KOVIKOR pravico, da za celo dobavo ali samo njen del zaustavi ali zmanjša plačila do dobavitelja.

9. Odstop od pogodbe ali naročila

9.1 V primerih, ko dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti:

a) dobavlja izdelke ali izvaja storitev izven zahtevanih dobavnih rokov,
b) ko v zahtevanem roku od prejetja zahtevka ne odpravi neskladnosti – za KOVIKOR sprejemljivih korektivnih ukrepov, ima KOVIKOR pravico odstopiti od pogodbe/naročila ali le njunega dela in to brez odpovednega roka in nadaljnjih obveznosti do dobavitelja. To odločitev KOVIKOR dobavitelju sporoči s pisnim obvestilom. Stroški, ki nastanejo v takem primeru (izvzeta višja sila), bodo bremenili dobavitelja.

9.2 KOVIKOR ima pravico, da brez posebne obrazložitve in brez odpovednega roka odstopi od pogodbe/naročila. O tej nameri dobavitelja pisno obvesti. V takem primeru se KOVIKOR obvezuje prevzeti (po veljavni ceni) že izdelano ustrezno blago ali storitev, ki ne presega količine iz naročila.

9.3 KOVIKOR lahko brez nadaljnjih obveznosti do dobavitelja odstopi od pogodbe tudi v primeru, ko je očitno, da dobavitelj ne bo mogel izpolniti naročila v dogovorjenem roku (razglasitev stečaja dobavitelja, nelikvidnost, odtujitev sredstev za delo idr.).

10. Okoljevarstvene zahteve

Za zadovoljitev zahtev glede okolja KOVIKOR priporoča dobaviteljem certifikacijo po standardu ISO 14001. Necertificiran dobavitelj mora vseeno, na osnovi lastnega programa, izvajati dejavnosti za ohranjanje okolja in KOVIKOR-ju vsaka tri leta poslati izpolnjen okoljevarstveni vprašalnik. Izdelki, ki jih dobavitelj dobavlja v KOVIKOR, morajo biti izdelani skladno z zadnjo izdajo Evropskih direktiv RoHS in REACH.

11.Varnost in zdravje

Dobavitelj mora zagotavljati, da dobavljeno blago izpolnjuje vse veljavne zakonske in druge zahteve v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. Dobavitelj mora svojim zaposlenim v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št. 43/2011 ali novejša verzija) dati na vpogled izjavo o varnosti z oceno tveganja za njihovo podjetje.

12. Družbena odgovornost

Za naročnika je izrednega pomena, da pri svoji dejavnosti upošteva družbeno odgovornost do zaposlenih in družbe kot celote. To velja tako za samega naročnika kot tudi za njegove dobavitelje. Naročnik in njegovi dobavitelji imamo skupni cilj delovanja v skladu z direktivami UN Global compact (Davos, 01/99) ter načeli in pravicami, ki jih določa mednarodna organizacija dela (IAO) v deklaraciji o temeljnih načelih in pravicah pri delu (Ženeva 06/99).

Zlasti so pomembna naslednja načela:

a) Ohranjanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic ter prepoved otroškega in prisilnega dela.
b) Izvajanje enakih možnost in družini prijazno politiko.
c) Prepoved diskriminacije zaradi narodnosti, rase ali etičnega porekla, narodnega in socialnega porekla, spola, barve kože, zdravstvenega stanja, invalidnosti, vere ali prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, družinskega stanja, članstva v sindikatu, premoženjskega stanja.

d) Prepoved podkupovanja in izsiljevanja.
e) Vzdrževanje ustreznih delovnih pogojev.
f) Skladnosti s pravili za varnost in zdravja pri delu.
g) Skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi.

13.Prehodne in končne določbe

13.1 KOVIKOR ima pravico s pisnim obvestilom spremeniti pogoje iz pogodbe, če se spremenijo pogoji, vezani na zakonske predpise, pogodbe s kupci in bankami. O vseh spremembah in dopolnitvah pogodbe obe pogodbeni stranki skleneta pisni dogovor.

13.2 Z izstavitvijo potrditve naročila ali s podpisom pogodbe dobavitelj potrjuje, da je v celoti seznanjen in da prevzema obveznosti, določene v SDP. Za medsebojna razmerja, ki niso zajeta v SDP ali ostalih pisnih dogovorih, veljajo določila OZ, Zakona o trgovini in drugi veljavni predpisi vključno z Incoterms 2010. Če KOVIKOR in dobavitelj v pogodbi določeno razmerje uredita drugače, kot je določeno v teh SDP, veljajo določila pogodbe.

13.3 Vse nastale spore, vezane na SDP, si bosta dobavitelj in KOVIKOR prizadevala reševati sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu KOVIKOR-ja.V podjetju Kovikor iščemo

nove sodelavce:


- vodja kakovosti

- strojni inženir

- strojni tehnik

- strojni vzdrževalec

- orodjar

- delavec v proizvodnjiProšnje z življenjepisom sprejemamo na 
kovikor@siol.net

ali pa pokličite v kadrovsko službo na 01 899 2100.

Kovikor d.o.o.

Dvor 21b, 1275 Šmartno pri Litiji

www.kovikor.si


CERTIFIKATI